کلسیفیکاسیون زانو چیست؟

کلسیفیکاسیون زانو چیست؟

مفصل زانو از نظر عرض و سطح غضروف بزرگترین مفصل بدن انسان است. این به 3 قسمت تقسیم می شود: استخوان درشت نی طبی فمورال، قسمت جانبی استخوان درشت نی و مفصل استخوان ران. آرتریت زانو عمدتا تیبیافمورال و کشکک فمورال به عنوان کلسیفیکاسیون در نظر گرفته می شود. این بیماری از سن 35 سالگی به دلیل افزایش میانگین امید به زندگی، شیوع چاقی و برخی آسیب ها شروع می شود و پس از 60 تا 65 سالگی 30-10 درصد افزایش می یابد.
غضروف زانو بافت بسیار خاصی است که ناحیه انتهایی استخوان ران و ساق پا در مفصل زانو را احاطه کرده و با ایجاد یک سطح صاف در داخل سطوح، تحرک را فراهم می کند. خواص خود ترمیمی آسیب به بافت غضروف ضعیف است. بافت ترمیم کننده در غضروف از نظر مکانیکی ضعیف تر از غضروف اصلی است. بدتر شدن و ضعیف شدن ساختار غضروف زانو به دلایل مختلف آرتریت (گونارتروز) نامیده می شود.