آرتروسکوپی چیست؟

آرتروسکوپی چیست؟

آ.رتروسکوپی به معنای "نگاه کردن به مفصل" است. این یک حداقل مداخله جراحی است که در تشخیص و درمان بیماری های مرتبط با مفصل استفاده می شود و امکان تصویربرداری از داخل مفصل را برای اهداف تشخیصی و درمانی فراهم می کند. آرتروسکوپیتحت بیهوشی و در شرایط اتاق عمل انجام می شود. مداخلات ساده برای اهداف تشخیصی را می توان تحت بی حسی موضعی انجام داد، اما از بیهوشی منطقه ای یا عمومی برای آرتروسکوپی درمانی استفاده می شود.